Resolutie betreffende tolken uit het fins in het europees parlement

Gezamenlijke Algemene Vergadering van Vaste Tolken en Hulpfunctionarissen-Conferentietolken (A.I.C.)

De vaste tolken van het Europees Parlement, alsmede hun A.I.C. collega’s, in Gezamenlijke Algemene Vergadering bijeen, op 24 oktober 2001,

- gelet op Artikel 12 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en op het beginsel van gelijkheid voor alle werktalen van de EU;

- gelet op het Rapport "Voorbereiding van het Europees Parlement op de uitbreiding van de Europese Unie" (PE 305.269/BUR/def), goedgekeurd door het Bureau op 3 september 2001;

- gelet op de in het kader van dit Rapport genomen besluiten met betrekking tot de toekomst van de meertaligheid in onze Instelling;

- gelet op het officiële beleid van het Parlement inzake beroepsopleiding met het helder geformuleerde doel alle personeelsleden dankzij opleiding carrieremogelijkheden te bieden en op het belang dit beleid zonder enige vorm van discriminatie voor alle diensten te laten gelden;

- gelet op de nota van A.I.I.C. van 10 september 2001 geheten "Meertaligheid in de praktijk in het Europees Parlement na de uitbreiding – Standpunt van de deskundige";

- gelet op de algemene beginselen van Gemeenschapsrecht, met name het non-discriminatiebeginsel dat mede van toepassing is op Europese ambtenaren tegen wie niet op grond van moedertaal of nationaliteit gediscrimineerd mag worden;

 1. overwegende dat meertaligheid en gelijkheid tussen talen eens te meer als beginsel vastgelegd zijn in het verslag Podestà;
 2. overwegende dat het bij voortduring niet-toepassen van de twee pivot-cabines regel voor het Fins neerkomt op discriminatie jegens Europese ambtenaren op grond van taal;
 3. overwegende dat indien volledig gebruik gemaakt werd van alle beschikbare middelen, ruim de helft van alle vergaderingen met twee pivot-cabines gedekt zouden kunnen worden;
 4. overwegende dat het gebruik van retour (bi-actief) tolken dikwijls tengevolge van uitbreidingen niet vermeden kan worden in een overgangsfase;
 5. overwegende dat retour tolken nooit beschouwd mag worden als een duurzame werkmethode op lange termijn in het Europees Parlement;
 6. overwegende dat het huidige systeem van tolken uit het Fins inherente tekortkomingen kent waaruit duidelijk blijkt hoezeer een veralgemeend gebruik van het één pivot-cabine model contra-productief werkt;
 1. dringen erop aan dat het algemene beginsel van twee pivot-talen onverminderd nageleefd wordt vanaf 31 maart 2002 zonder enige uitzondering, zelfs bij het Fins; anders gezegd, dienen twee pivot-talen voorzien te worden in vergaderingen waar uit het Fins getolkt moet worden;
 2. zijn van oordeel dat bi-actief tolken enkel en alleen als tijdelijke oplossing toegepast mag worden;
 3. doen een beroep op het directoraat onmiddellijk maatregelen te nemen waardoor het retour tolken van het Fins afgeschaft kan worden;
 4. dringen erop aan dat een zodanig opleidingsbeleid gestalte krijgt waarmee de hierboven vermelde doelstellingen bereikt kunnen worden;
 5. verzoeken de Voorzitter van de Algemene Vergadering van Vaste Tolken en de A.I.I.C.-Delegatie de onderhavige resolutie te doen toekomen aan de Directeur van de Tolkendienst, aan de Directeur-generaal van DG VI, aan de Secretaris-generaal van het Europees Parlement, aan de Voorzitter van het Parlement, aan het Bureau van het Parlement, aan de Dienstdoend Voorzitter van het College van Questoren, aan de Voorzitters en Secretarissen-generaal van de politieke fracties, aan de Europese Ombudsman, aan het Personeelscomité, alsmede aan de Vertalersdelegatie van het Europees Parlement.


Recommended citation format:
AIIC. "Resolutie betreffende tolken uit het fins in het europees parlement". aiic-italia.it December 8, 2001. Accessed April 6, 2020. <http://aiic-italia.it/p/701>.